سراب

اشک می ریزی

بدرود!

آفتاب می خوابد

رود می خوابد

خانه می خوابد ...

بدرود!

وحشت تماشا نیست 

غربت قدیمی نیست

جای هیچ کس خالی نیست

دست ها ولی

خالی است ...

قلب ها ولی

خالی است ...

عشق جایی نیست

جایی نیست

جایی نیست !

/ 0 نظر / 27 بازدید