شهر من

هنوز می دانی که از کدام رویش سر بر می آوری ...

خودت را فراموش نکن

روزها خورشید پشت همان دشت غروب می کند

فقط دشت را خانه هایی پر کرده اند

و اسمش شده است : شهر !

/ 2 نظر / 6 بازدید
سمیه

دوست دارم فراموش کنم حتی خودم را

دو واحد خریت پیشرفته !

این سرنوشت شمال کشور است مع الاسف شاد باشی